opc_loader
Print deze pagina:


Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HandelsOnderneming Michielsen B.V. (hierna H.O. Michielsen) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van H.O. Michielsen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door H.O. Michielsen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van H.O. Michielsen zijn vrijblijvend en H.O. Michielsen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door H.O. Michielsen. H.O. Michielsen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt H.O. Michielsen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden door middel van vooruitbetaling of bij ontvangst van de goederen (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van H.O. Michielsen.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door H.O. Michielsen bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien H.O. Michielsen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van H.O. Michielsen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is H.O. Michielsen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door H.O. Michielsen.


Artikel 4. Levering 
4.1 De door H.O. Michielsen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan H.O. Michielsen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door H.O. Michielsen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 H.O. Michielsen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
7.2 Indien een product in gebruik wordt genomen gaat u akkoord met de levering en kunnen eventuele afwijkingen achteraf niet meer gereclameerd worden.
7.3 Indien u van mening bent dat een product niet aan de overeenkomst voldoet, dient u H.O. Michielsen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
7.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft H.O. Michielsen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


Artikel 8. Herroepingsrecht en retourzenden
8.1 U heeft als particulier het recht om zonder opgave van reden binnen 14 dagen uw aankoop te annuleren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling.
8.2 Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met de producten, de verpakking en alle toebehoren. De producten mogen uitgepakt worden om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Producten mogen niet worden gebruikt.
8.3 Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling aan ons kenbaar te maken. Dit is mogelijk vanuit de betreffende bestelling binnen uw account, of per e-mail naar info@ho-michielsen.nl.
8.4 Hierna dient u het product binnen 14 dagen aan ons te retourneren. Retourzendingen zullen alleen worden geaccepteerd indien wij zowel het product als eventuele hulpstukken, handleidingen en dergelijke in absolute nieuwstaat en in de originele, onbeschadigde verpakking ontvangen. Voor een snelle verwerking verzoeken wij u te allen tijde ons volledig ingevulde retourformulier aan uw retourzending toe te voegen. Eventuele schade of verlies zijn voor eigen rekening.
8.5 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht komen de kosten van retourzending voor uw rekening. Het door u betaalde aankoopbedrag zullen wij zo spoedig mogelijk terugbetalen (uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping), op voorwaarde dat wij de geretourneerde producten in absolute nieuwstaat hebben ontvangen. Indien de complete bestelling wordt geretourneerd zullen tevens de verzendkosten worden terugbetaald.
8.6 Artikel 8 is alleen van toepassing op bestellingen welke door ons worden verzonden (verkoop op afstand).
8.7 Zakelijke bestellingen zijn uitgesloten van herroepingsrecht en worden door ons in beginsel niet retour genomen of geannuleerd. Indien een zakelijke bestelling toch wordt geretourneerd of in overleg met H.O. Michielsen wordt geannuleerd zullen alle hierdoor ontstane kosten door ons worden doorberekend. Hieronder vallen onder andere, maar zeker niet uitsluitend, verwerkingskosten, administratiekosten, de daadwerkelijke kosten voor een tweede verzending en eventuele retourkosten bij weigering van ontvangst. H.O. Michielsen kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies welke na een onterechte retournering tijdens transport is ontstaan.
8.8 Indien u bij het plaatsen van uw bestelling een bedrijfsnaam en/of btw-nummer opgeeft zal de bestelling te allen tijde als zakelijke bestelling worden behandeld. Indien u particulier wenst te bestellen dient er zowel geen bedrijfsnaam als geen btw-nummer te worden opgegeven.


Artikel 9. Garantie
9.1 Indien H.O. Michielsen producten aan de afnemer levert, is H.O. Michielsen nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop H.O. Michielsen ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door H.O. Michielsen na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door H.O. Michielsen in behandeling te worden genomen.


Artikel 10. Bestellingen/communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en H.O. Michielsen, dan wel tussen H.O. Michielsen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en H.O. Michielsen, is H.O. Michielsen niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van H.O. Michielsen.


Artikel 11. Overmacht 
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft H.O. Michielsen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat H.O. Michielsen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan H.O. Michielsen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12. Diversen 
12.1 Indien u aan H.O. Michielsen schriftelijk opgave doet van een adres, is H.O. Michielsen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan H.O. Michielsen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door H.O. Michielsen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat H.O. Michielsen deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met H.O. Michielsen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door H.O. Michielsen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 H.O. Michielsen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
12.5 Voor het wijzigen of annuleren van een zakelijk bestelling behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening dan wel in mindering op het aankoopbedrag te brengen. Doorgaans zal dit €15 tot €25 bedragen, afhankelijk van de aard van de wijziging.
12.6 Kosten voor betaling door middel van een creditcard zullen in geen enkel geval door ons worden terugbetaald. Eventuele kosten voor creditering op een betreffende bestelling zullen tevens in mindering worden gebracht. Wij bieden betaling door middel van creditcard aan voor onze zakelijke klanten. Indien u als particulier gebruikmaakt van deze betalingsmethode gaat u er onherroepelijk mee akkoord dat wij de bestelling als een zakelijke bestelling behandelen en daarmee elk consumentenrecht komt te vervallen.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
13.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 14. Klachtenregeling
14.1 H.O. Michielsen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij H.O. Michielsen, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij H.O. Michielsen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door H.O. Michielsen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.5 Bij klachten dient een consument zich te allen tijde eerst te wenden tot H.O. Michielsen. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan de klacht door de consument worden aangemeld via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door H.O. Michielsen, zal deze naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Winkelwagen
Betrouwbaarheid gegarandeerd

Op basis van +11.500 reviews
 

+4.500 reviews
 

Gastenboek
Anton 
3 Jaar geleden automatische afslag kapot van...
Jan  
Hele snelle en prima hulp bij mijn kapotte...
Geert 
Geweldige aankoopervaring met Aquariumfilter...
Frans Panning 
Super tevreden over de service van...